شرایط اقساطی به شرح ذیل می باشد :

20 درصد در زمان ثبت سفارش 

30 درصد در زمان تحویل دستگاه 

50 درصد مابقی طی شش فقره چک یک ، دو ، سه ، چهار،پنج و شش ماهه 

در صورتی که مشتری نیاز به اقساط بیشتر از چهار ماه داشته باشد بعد از انجام مراحل اعتباری سنجی و پر کردم فرم اقساط بلند مدت تا 12 ماه امکان پرداخت اقساط فراهم می باشد .